زندان، فرودگاه، فرح پهلوی و ... سرخپوست ایرانی رسید!
بانک های ایران تمایلی به ارایه کارت های اعتباری ندارند . . .
فساد، کسب و کار من است . . .
میانجی گری میان ایران و امریکا به نتیجه نمی رسد . . .
مردم بر اساس قیمت های انتظاری تصمیم می گیرند . . .